Dział wodociągów i kanalizacji

Kierownik działu
Włodarczyk Michał  tel. 74 8661-234, 235 wew. 38,  607-30-11-13                                     e-mail wodociagi2@kzwik.home.pl wodociagi@kzwik.home.pl

 

Działalność działu w zakresie gospodarki wodnej polega na ujmowaniu, uzdatnianiu i zbio­rowym dostarczaniu wody dla Gminy Kudowa-Zdrój a także częścio­wo gminy Lewin Kłodzki. W zakresie gospodarki wodnej Spółka eksploatuje:

  • czynne ujęcia wody: Karłów, IMKA, Błażejowice Dolne i Błażejowice Górne, Darnków, studnię nr X, Pstrążna, Brzozowie
  • ujęcia rezerwowe: na potoku Dańczowskim, studnie głębinowe nr VIII
  • Stacje Uzdatniania Wody: w Dańczowie i Błażejowicach
  • zbiorniki wyrównawcze na ul. Lubelskiej i ul. Leśnej
  • sieci wodociągowe magistralne, rozdzielcze,

Działalność działu w zakresie gospodarki ściekowej polega na zbiorowym odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków z terenu Gminy Kudowa-Zdrój oraz Gminy Lewin Kłodzki. W zakresie gospodarki ściekowej Spółka eksploatuje:

  • mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków
  • przepompownię w Parku Zdrojowym
  • pompownię strefową w Czermnej
  • pompownie sieciowe Słone, przejście graniczne
  • sieć kanalizacyjną grawitacyjną
  • sieć kanalizacyjną ciśnieniową

Dział zajmuje się bieżącą eks­ploatacją i konserwacją urządzeń wodno-kanaliza­cyjnych, wykonywaniem instalacji wodno-kanaliza­cyjnych, robotami w za­kresie budowy i moder­nizacji rurociągów wodno-kanalizacyjnych, wydawaniem warunków wod.-kan.

Dział posiada także sprzęt specjalistyczny do opróżniania zbiorników bezo­dpływowych, czyszczenia stu­dzienek kanalizacyjnych i de­szczowych, przepłukiwania i udro­żniania kolektorów sanitarnych, a także cysternę do dostarczania wody pitnej. Usługi w tym zakresie wykonywane są odpłatnie.

 •  
Dziennik zmian

Wpis dokonał/a: Andrzej Kanecki
dnia: 08.09.2021 r.
ostatnia data aktualizacji: 05.05.22 r. – dot. zmiany Kierownika Działu oraz nr telefonu i adresów email