Deklaracja dostępności

Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej

https://bip.kzwik-kudowa.pl/
Data publikacji strony internetowej: 30.06.2021

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 30.06.2020

Status pod względem dostępności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Serwis posiada wygodną i konsekwentną nawigację – spójną i logiczną, ułatwiającą przeglądanie treści. Tytuły stron zostały prawidłowo wdrożone w całym serwisie
Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po stronie internetowej używając standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki:

  • przemieszczanie się po serwisie za pomocą klawisza [TAB]

  • powiększanie zawartości strony [CTRL] oraz [+]

  • pomniejszania zawartości strony [CTRL] oraz [-]

  • przywrócenie domyślnego skalowania serwisu [CTRL] oraz [0]

Wysoki kontrast:

  • system Windows [SHIFT lewy] + [ALT lewy] + [PRT SCR]

  • system macOS [Option-Command-F5]

Treści niedostępne

Nie wszystkie pliki do pobrania (w formacie .pdf, .doc i inne) są przygotowane jako dostępne, tzn. nie mają struktur pozwalającej osobom niedowidzącym na ich przeglądanie lub też są skanami dokumentów. Tym samym nie ma możliwości ich odczytania za pomocą wspomagających programów komputerowych. Alternatywą dla części niedostępnych plików w formacie .pdf są pliki w formacie doc.
Staramy się sukcesywnie eliminować błędy aby serwis dobrze spełniał wytyczne związane z dostępnością.

Wyłączenia:

–  zdjęcia, obrazki oraz pliki PDF zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego,

 

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności
Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 06.04.2021 r.

Informacja o sposobie dokonania oceny
Ocena została przeprowadzona na podstawie samooceny dokonanej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiszowe
Domyśle skróty klawiszowe przeglądarek internetowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. dokłada wszelkich starań, aby użytkownicy serwisu internetowego https://kzwik-kudowa.pl/ mieli pełny dostęp do jego treści, mogli te treści zrozumieć oraz aby wygodna nawigacja umożliwiała logiczne i intuicyjne korzystanie z serwisu. Staramy się na bieżąco usuwać stwierdzone bariery dostępności strony internetowej https://kzwik-kudowa.pl/

Jeśli stwierdzisz, że serwis https://kzwik-kudowa.pl/ nie jest dla Ciebie w pełni dostępny, możesz skontaktować się z nami:
Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o., ul. Fredry 8 57-350 Kudowa-Zdrój
tel. +48 74 8661-234 e-mail: kzwik@kzwik.home.pl
lub bezpośrednio z osobami wyznaczonymi do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej:
– Gabriela Chmielewska – ksiegowosc@kzwik.home.pl tel. 74/8661-234

Procedura wnioskowo-skargowa
Zgodnie z art. 18 ustawy o dostępności cyfrowej „Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można również zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich”
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 r., Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.) osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo do korzystania z usług pozwalających na komunikowanie się.

Kontakt z Zarządem Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. jest możliwy poprzez:
– korzystanie z poczty elektronicznej – adres e-mail: kzwik@kzwik.home.pl
– dzwonienie na nr tel. 74/8661-234

– faksem na numer 74/8661-592
– korespondencję pisemną na adres:

Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o.
ul. Fredry 8
57-350 Kudowa-Zdrój

Dostępność architektoniczna
Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. ma swoją siedzibę przy ul. Fredry 8, 57-350 Kudowa-Zdrój

Poniżej informacje dotyczące siedziby oraz szczegółowe opisy dostępności architektonicznej budynku:

– do budynków i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
– w budynku nie ma windy lub innych urządzeń przeznaczonych dla wózków inwalidzkich.
– w budynku nie ma pętli indukcyjnych.
– w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub informacji w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
– toalety nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnością,

– nie ma zapewnionej  możliwość komunikowania się za pośrednictwem tłumacza języka migowego.
Można korzystać z pomocy osoby przybranej tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę zainteresowaną w celu ułatwienia porozumienia z nią i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw.
Osoba zainteresowania załatwieniem sprawy urzędowej przy pomocy tłumacza języka migowego jest zobowiązana zgłosić ten fakt co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem jej załatwienia.
Zgłoszenie ze zwięzłym opisem sprawy winno być dokonane za pomocą dostępnych środków komunikacji  (e-mail, telefon, faks, adres pocztowy)

  • budynek biurowca przy ul. Fredry 8

– do budynku prowadzi wejście bezpośrednio z parkingu zlokalizowanego w odległości 30m od budynku. Interesanci chcący załatwić sprawy w dziale wodociągów i kanalizacji mogą to zrobić bezpośrednio na poziomie parteru i łatwym dostępem do biur. Zarząd Spółki i sekretariat, Dział komunalny, księgowość, Kadry – zlokalizowane są na I piętrze budynku i dostęp do w/w biur może być utrudniony. W budynku nie ma windy. Osoby niepełnosprawne mogą zgłosić w biurze nr 3 potrzebę załatwienia sprawy urzędowej –  w ciągu 20 minut pracownik wprowadzi osobę z niepełnosprawnością na parter budynku do biura w celu załatwienia formalności. Zamontowany jest również dzwonek na wysokości dostępnej dla osób poruszających się na wózkach w celu wezwania pracownika.
– przed budynkiem brak miejsca postojowego dla osoby niepełnosprawnej – możliwość skorzystania z miejsc ogólnodostępnych,

-dla osób ze szczególnymi potrzebami które chcą skorzystać z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na terenie bazy przy ul. Fredry 8 mogą to zrobić w wyznaczonych godzinach (określonych na stronie internetowej https://kzwik-kudowa.pl/). Do pomocy oddelegowany jest pracownik spółki, który udostępnia formularz oddania odpadu, wskazuje miejsce składowania, pomaga w rozładunku odpadów.

Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. cały czas prowadzi prace zmierzające do coraz lepszego przystosowania cyfrowego strony internetowej https://kzwik-kudowa.pl/oraz lepszego przystosowywania architektonicznego  swojej siedziby dla osób z niepełnosprawnościami – w miarę istniejących możliwości technicznych.

metryczka

Wytworzył: Andrzej Kanecki (06.04.2021)
Opublikował: Andrzej Kanecki